มาตรการป้องกันและระงับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) พ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรค

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) มีการกลายพันธ์เป็นหลายสายพันธ์ ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤติด้านสาธารณะสุข องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง จึงได้จัดมาตรการป้องกันและระงับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) พ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรค ภายในตำบลทุ่งทองและสถานที่ราชการและเอกชนที่ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง