แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

Displaying 1-5 of 6 results.
ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง