ไม่มีข้อมูล ภายในระบบ..

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยโรงงานปาเก้เก่า หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤศจิกายน 2564
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักเช้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (บริเวณหน้าบ้านคุณสิรินาฎ ศรีบัวโรย) ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤศจิกายน 2564
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี10 กันยายน 2564
จ้างฝังท่อระบายน้ำ ซอย 12 (บริเวณท้ายซอย) หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2564
จ้างปรับภูมิทัศน์ บริเวณสระหนองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2564