หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

Displaying 1-5 of 5 results.
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และอบต. เรื่องมาตรฐานทั่งไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่2 พ.ศ. 2561.
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำทุ่งทอง เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2562-2564)