ลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ภูมิลำเนาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านกร่างทอง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น.
#หมายเหตุ กรุณานำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านมาลงทะเบียน
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!