ข้อมูล อบต.

ประวัติความเป็นมา

     เหตุที่ได้ชื่อ ทุ่งทอง เพราะเมื่อสมัยก่อนบริเวณนี้ มีการปลูกข้าวกันมาก เมื่อข้าวแก่ถึง

ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวในนาก็จะเป็นสีเหลืองอร่ามไปทั่ว สุดลูกหูลูกตา ผู้คนจึงพากันเรียกพื้นที่นี้ว่า

ทุ่งทองตำบลทุ่งทอง ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และได้รับการปรับขนาด

องค์การบริหารส่วนตำบลจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง เมื่อวันที่ 16  ตุลาคม 2551


 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา

     “ สาธารณูปโภคครบถ้วนหน้า  พัฒนาคุณธรรม

     น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงนำ  หน้าการศึกษา 

     พัฒนาคุณภาพชีวิต  พิชิตปัญหาสิ่งแวดล้อม ”

พันธกิจ

     1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก จัดให้มีและบำรุงรักษา ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์

     2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ  และสร้างศูนย์แห่งการเรียนรู้

     3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     4. ส่งเสริมและสนับสนุน ด้านคุณภาพชีวิต ทั้งด้านสาธารณสุข ด้านการให้บริการและ

         การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ รวมทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร

     5. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

     6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

     7. เสริมสร้างระบบการบริหารการจัดการที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

     1. การคมนาคมทางบกมีความสะดวก รวดเร็ว ได้รับบริการสาธารณูปโภคอย่างเสมอภาค

         และยั่งยืน

     2. เยาวชนและประชาชนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาทุกระดับขั้นอย่างมีประสิทธิภาพและ

         มีแหล่งเรียนรู้,แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น

     3. ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

     4. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

     5. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านกร่างทอง 437 743 817 1,560 คน
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยนาคราช 308 475 526 1,001 คน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ 472 726 846 1,572 คน
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งทอง 381 607 693 1,300 คน
หมู่ที่ 5 บ้านป่าดิบ 271 491 498 989 คน
หมู่ที่ 6 บ้านหนองปลวก 326 546 594 1,140 คน
หมู่ที่ 7 บ้านรางกะพอน 187 314 320 634 คน
หมู่ที่ 8 บ้านลานทอง 172 279 297 576 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

ที่ตั้งของหมู่บ้าน

    ตำบลทุ่งทอง ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตำบลท่าม่วง ห่างจากอำเภอท่าม่วง

ประมาณ  2  กิโลเมตร  และมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

    ทิศเหนือ          มีพื้นที่ติดต่อกับ ตำบลหนองขาว และ  ตำบลดอนเจดีย์

                          อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

    ทิศใต้              มีพื้นที่ติดต่อกับ  ตำบลท่าม่วง    อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี          

    ทิศตะวันออก    มีพื้นที่ติดต่อกับ  ตำบลวังศาลา  และตำบลวังขนาย   อำเภอท่าม่วง

                          จังหวัดกาญจนบุรี

    ทิศตะวันตก      มีพื้นที่ติดต่อกับ  ตำบลท่าล้อ   อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง  ตั้งอยู่เลขที่ 99/9  หมู่ที่  3   ตำบลทุ่งทอง  

อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ

    สภาพภูมิประเทศ  ของตำบลทุ่งทอง  มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดชัน  ลดหลั่นกัน

ตามแนวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตำบล  โดยมีคลองชลประทานขนาบข้าง

ทั้งสองด้าน  คือ ทิศตะวันตกและทิศตะวันออก  และมีลำห้วยธรรมชาติ คือ ลำห้วยนาคราช

ไหลผ่านหมู่ที่  1,2,3,4,5 และ 8

ลักษณะภูมิอากาศ

    สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี 3  ฤดู มีอุณหภูมิเฉลี่ย 25 - 34 องศาเซลเซียส

ลักษณะของดิน

    ตำบลทุ่งทองมีลักษณะของดินที่อุดมสมบูรณ์ จึงมีความหลากหลายในการปลูกพืช

หลายชนิดทั้ง ข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับพืชผักและอื่นๆ มีพื้นที่ทำการ

เกษตรทั้งหมด 8,137 ไร่

การเมืองการปกครอง

เขตปกครอง

    หมู่ที่ 1 บ้านกร่างทอง       ผู้ปกครอง   นายวรรณชาติ  เจนวีระนนท์  ผู้ใหญ่บ้าน

    หมู่ที่ 2 บ้านห้วยนาคราช   ผู้ปกครอง   นายสายัญ  นางแย้ม            ผู้ใหญ่บ้าน

    หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่        ผู้ปกครอง   นายอานันท์  สบายยิ่ง          ผู้ใหญ่บ้าน

    หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งทอง          ผู้ปกครอง   นายพีรยุทธ  สุขดี               ผู้ใหญ่บ้าน

    หมู่ที่ 5 บ้านป่าดิบ            ผู้ปกครอง   นายเอนก  กาญจนสุธา         ผู้ใหญ่บ้าน

    หมู่ที่ 6 บ้านหนองปลวก    ผู้ปกครอง   นายเด่นชัย  ศรีอุดมเดชสกุล  ผู้ใหญ่บ้าน

    หมู่ที่ 7 บ้านรางกะพอน     ผู้ปกครอง   นายสำรวย  เวที                   ผู้ใหญ่บ้าน

    หมู่ที่ 8 บ้านลานทอง        ผู้ปกครอง   นายพีรพันธ์  วีระสุนทร          กำนัน

การเลือกตั้ง

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ชาย
หญิง
รวม
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ  18  ปี
3,191
3,549
6,740

แหล่งข้อมูล : ศูนย์บริหารการทะเบียนกรมการปกครอง  เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2559

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

อาชีพ

* ข้อมูลจาก จปฐ ปี 2554

     (1) การเกษตรกรรม

* ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2555      * แหล่งข้อมูล : สำนักงานเกษตร อ.ท่าม่วง

     (2) การปศุสัตว์  

* ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2554      * แหล่งข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าม่วง

     (3) การประมง

* ข้อมูล  ณ วันที่ 21 เมษายน  2554    * แหล่งข้อมูล : สำนักงานประมงอำเภอท่าม่วง

     (4) หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การศึกษา

(1)  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (สปช.เดิม) จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้

    - โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ             ตั้งอยู่หมู่ที่  1

    - โรงเรียนบ้านห้วยนาคราช                        ตั้งอยู่หมู่ที่  2

    - โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม                       ตั้งอยู่หมู่ที่  4

(2)  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี

เขต 1 (สปช.เดิม) จำนวน  1  โรงเรียน  ดังนี้ 

    - โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ             ตั้งอยู่หมู่ที่  1     

(3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  2  แห่ง    ดังนี้

    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกร่างทอง              ตั้งอยู่หมู่ที่  1

    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งทอง                 ตั้งอยู่หมู่ที่  4

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

     - ประชาชนในตำบลทุ่งทองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 3 แห่ง คือ

        วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ     ตั้งอยู่ที่  บ้านกร่างทอง      หมู่ที่ 1

        วัดห้วยนาคราช                 ตั้งอยู่ที่  บ้านห้วยนาคราช   หมู่ที่ 2

        วัดศรีสุวรรณาวาส              ตั้งอยู่ที่  บ้านทุ่งทอง          หมู่ที่ 4

     - มีศาลเจ้า 11 แห่ง คือ

        1)  ศาลเจ้าต้นกร่าง           ตั้งอยู่ที่   บ้านกร่างทอง      หมู่ที่ 1 

        2)  ศาลเจ้าปู่สามเซียน       ตั้งอยู่ที่   บ้านห้วยนาคราช   หมู่ที่ 2

        3)  ศาลเจ้าเซียนซือ          ตั้งอยู่ที่   บ้านหนองไผ่        หมู่ที่ 3

        4)  ศาลเจ้ากวนอู              ตั้งอยู่ที่   บ้านทุ่งทอง         หมู่ที่ 4

        5)  ศาลเจ้าทุ่งทอง            ตั้งอยู่ที่   บ้านทุ่งทอง         หมู่ที่ 4

        6)  ศาลเจ้าฉัตรทอง          ตั้งอยู่ที่   บ้านทุ่งทอง         หมู่ที่ 4

        7)  ศาลเจ้าเขาคลุกคลี       ตั้งอยู่ที่   บ้านป่าดิบ          หมู่ที่ 5

        8)  ศาลเจ้าสีฟ้า                ตั้งอยู่ที่   บ้านป่าดิบ          หมู่ที่ 5

        9)  ศาลเจ้ามะลิวัลย์           ตั้งอยู่ที่   บ้านหนองปลวก   หมู่ที่ 6

       10)  ศาลเจ้าหนองใหญ่       ตั้งอยู่ที่   บ้านรางกะพอน    หมู่ที่ 7

       11)  ศาลเจ้าล้านนาไทย      ตั้งอยู่ที่   บ้านรางกะพอน    หมู่ที่ 7

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

การโทรคมนาคม

การไฟฟ้า

     ตำบลทุ่งทอง เป็นสังคมชนบท ที่อยู่ใกล้เมือง ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ประมาณร้อยละ  99 ทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุครัวเรือน

หน่วยงานที่ให้บริการไฟฟ้า ได้แก่  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

ระบบประปา

การคมนาคม

     - เส้นทางที่สำคัญ  คือถนนสายท่าม่วง - หนองขาว (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3084)

     - และถนนทางหลวงชนบท สายท่าม่วง – ดอนเจดีย์ (ทางหลวงชนบทหมายเลข  กจ 3007)

การสาธารณสุข  

    - มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน  1  แห่ง  ดังนี้

    (1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกร่างทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 มีบุคลากร ดังนี้

* ข้อมูล ณ วันที่  11  มิถุนายน 2555                 * แหล่งข้อมูล : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกร่างทอง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

     - มีตำรวจชุมชนประจำตำบล   จำนวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  1  มีบุคลากร  ดังนี้

 

     - มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

* ข้อมูล ณ วันที่  11  มิถุนายน 2555

 

แหล่งน้ำในเขตตำบล

ลักษณะของไม้และป่าไม้

     ตำบลทุ่งทองมีสวนป่าชุมชน จำนวน 3 แห่ง