แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

Displaying 1-5 of 7 results.
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)
ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี