ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 96
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยโรงงานปาเก้เก่า หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤศจิกายน 2564
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักเช้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (บริเวณหน้าบ้านคุณสิรินาฎ ศรีบัวโรย) ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤศจิกายน 2564
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี10 กันยายน 2564
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี10 กันยายน 2564
จ้างฝังท่อระบายน้ำ ซอย 12 (บริเวณท้ายซอย) หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2564
จ้างปรับภูมิทัศน์ บริเวณสระหนองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2564
จ้างติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2564
จ้างปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านหนองปลวก หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 สิงหาคม 2564
จ้างปรับปรุงคูระบายน้ำ บริเวณเลียบคลองชลประทานจระเข้สามพัน หมู่ที 7 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 สิงหาคม 2564