การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่่งทอง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

- ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

- ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

- ประกาศ เรื่อง กำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกอบต.และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

- ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เขตเลือกตั้งที่ 1

- ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เขตเลือกตั้งที่ 2

- ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เขตเลือกตั้งที่ 3

- ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เขตเลือกตั้งที่ 4

- ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เขตเลือกตั้งที่ 5

- ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เขตเลือกตั้งที่ 6

- ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เขตเลือกตั้งที่ 7

- ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เขตเลือกตั้งที่ 8

- ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง 

- ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกอบต.และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เขตที่1

- ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกอบต.และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เขตที่2

- ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกอบต.และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เขตที่3

- ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกอบต.และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เขตที่4

- ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกอบต.และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เขตที่5

- ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกอบต.และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เขตที่6

- ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกอบต.และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เขตที่7

- ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกอบต.และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เขตที่8

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!