มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

Displaying 1-5 of 11 results.
แผนจริยธรรมข้าราชการ
การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ไม่มีข้อมูล!!
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำทุ่งทอง เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำทุ่งทอง เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ไม่มีข้อมูล!!