ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 94
หัวข้อวันที่ประกาศ
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เดิม เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ชั่วคราว15 สิงหาคม 2563
จ้างฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บริเวณคลองชลประทานจรเข้สามพัน ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงงานพลาสติก หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 สิงหาคม 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก กร่างทอง - หนองสะแก (ก่อนถึงคอสะพาน) หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 สิงหาคม 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายโอ๊ค ถึงสุข หมูที่ 1 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/1 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอุดม นาคเวช หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำ ซอย 1 (บริเวณกลางซอย) หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำ ซอย 1 (บริเวณท้ายซอย) หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 กรกฎาคม 2563