ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-4 of 4 results.
พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2560