จัดตั้งกองอำนวยการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยจังหวัดกาญจนบุรีขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จัดตั้งกองอำนวยการช่วยเหลือเหลือผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้ที่มีจิตกุศลนำอาหาร สิ่งของ เครื่องอุปโภคมาบริจาคที่กองอำนวยการช่วยเหลือเหลือผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง