ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ-และผู้ป่วย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผู้สูงอายุ - ผู้พิการ - และผู้ป่วย
เงินเบี้ยยังชีพ ออก ในวันพุธ ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
และ ในเดือน มกราคม ปี 2563 เป็นต้นไป ทางกรมบัญชีกลาง
จะเป็นคนจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการเอง
ทางกรมบัญชีกลางจะโอนเข้าบัญชี ทุกวันที่ 10 ของเดือน
ส่วนผู้ป่วยจะรับเงินเบี้ยยังชีพจาก อบต.ทุ่งทอง ตามปกติ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!