จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน แจ้งกำหนดหยุดส่งน้ำการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี2562
#ตั้งแต่วันที่9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบชลประทาน และ จะเริ่มทำการส่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี2562/63
#ในวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาคลาดแคลนน้ำ จึงขอให้เกษตรกร ผู้ใช้น้ำ และกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน เตรียมเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงหยุดส่้งน้ำ และช่วยบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ คูส่งน้ำ คลองระบายน้ำ รวมถึง ทางลำเลียงผลผลิต ก่อนการส่งน้ำในครั้งต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง