ขอความร่วมมือประชาชนในตำบลทุ่งทองกรอกแบบสอบถามให้ข้อมูล ความเห็นและข้อเสนอแนะ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญทุกท่านร่วม ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(ประชาชนทั่วไป , หน่วยงานต่างๆ ฯลฯ) ที่มีต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

โดยใช้เลขบัตรประชาชน ๑๓ หลักในการยืนยันตัวตน ข้อมูลจะไม่มีการเปิดเผยในส่วนนี้ ข้อมูลจะไปที่สำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/208efd?fbclid=IwAR0fqx-BykD_-pKu-h93UUyFZvHZBsntOlDbKo9QiGeYTrJFf-tki2pmPnQ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!