ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 3 กันยายน 2562 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562
 ประเภท : งบทดลอง 3 กันยายน 2562 งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 สิงหาคม 2562 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 ประเภท : งบทดลอง 5 สิงหาคม 2562 งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 ประเภท : งบทดลอง 4 กรกฎาคม 2562 งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กรกฎาคม 2562 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2562
 ประเภท : งบทดลอง 7 มิถุนายน 2562 งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 มิถุนายน 2562 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 พฤษภาคม 2562 งบรับ-จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2562
 ประเภท : งบทดลอง 3 พฤษภาคม 2562 งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562